AUTOPLAY
No Excuses Outdoor Workout
4 steps
Hello!
Alternating High Plank
1. Alternating High Plank
1
Front Kick Through
2. Front Kick Through
2
Single Leg Touch to Hop
3. Single Leg Touch to Hop
3
Squat to Curtsy Lunge
4. Squat to Curtsy Lunge
4