AUTOPLAY
Circuit Day 3-5 Round To Failure
5 steps
Banded kneeling Swings
1. Banded kneeling Swings
1
Hex Bar Jumps
2. Hex Bar Jumps
2
Static lunges
3. Static lunges
3
Shotgun row
4. Shotgun row
4
Alternating Bent Row
5. Alternating Bent Row
5